Grafika zachęcająca do zapoznania się z regulaminami sekcji

ZARZĄDZENIE NR MOSIR.0050.13.2022
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GRYBOWIE
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia regulaminów dla sekcji sportowych i rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów”.

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie nadanego zarządzeniem nr MOSiR.0050.8.2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie z dnia 21 września 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie, Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala wymienione poniżej regulaminy sekcji sportowych i rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów”, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie:

1. Regulamin sekcji sportowych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia (przejście do nowej strony),

2. Regulamin sekcji rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia (przejście do nowej strony),

3. Regulamin Rekrutacji do sekcji sportowych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie, jak w załączniku nr 3 do zarządzenia (przejście do nowej strony),

4. Regulamin Rekrutacji do sekcji rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie, jak w załączniku nr 4 do zarządzenia (przejście do nowej strony).

§ 2.

Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr MOSiR.0050.9.2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie z dnia 22 września 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie oraz ustaleniu Regulaminu Rekrutacji do sekcji sportowo-rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie,

2. Zarządzenie nr MOSiR.0050.10.2022 Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie z dnia 30 sierpnia 2022r.zmieniające w sprawie ustalenia Regulaminu sekcji sportowo- rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie oraz ustaleniu Regulaminu Rekrutacji do sekcji sportowo- rekreacyjnych o nazwie „Akademia MOSiR Grybów” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grybowie,

§ 3.

Zarządzenie wykonuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Kierownik MOSiR w Grybowie
/-/ Monika Mikulska