Komunikat: Ostrzeżenie hydrologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 13:00 dnia 21.10.2016 do godz. 08:00 dnia 22.10.2016 w związku z występującymi opadami deszczu w zlewni Dunajca prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr RM-SO.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Grybowa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Miasta Grybów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konkurs “Barwy Wolontariatu”

Do 4 listopada br. zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Pasowanie na przedszkolaka

Jak co roku w Przedszkolu Samorządowym “Pod Topolą” odbyło się uroczyste pasowanie nowo przyjętych dzieci na prawdziwego przedszkolaka. Uroczystość pasowania zbiegła się z “Dniem Nauczyciela” czyli Świętem Edukacji Narodowej.