Logo BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)

Zarządzenie Nr RM-S0.0050.95.2016 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 261/1 i 261/2 w obrębie 1 m. Grybowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1) i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 i §4 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta Grybowa zarządza co następuje:

§1

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 261/1 i 261/2 w obrębie 1 m. Grybowa.

2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wykonuje Burmistrz Miasta Grybów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Grybów
/-/ Paweł Fyda

ŹRÓDŁO
Biuletyn Informacji Publicznej